Solceller med mervärde

Några verksamheter som drar nytta av solenergi

IBC SOLARs erbjuder en mångfald lösningar. På så sätt kan varje solcellsanläggning, med eller utan batterilagring, anpassas för att bäst matcha varje företags behov och förutsättningar. Här följer några exempel på anläggningar våra Premium Partners har designat och levererat till organisationer med vitt skilda verksamheter och förutsättningar.

Grön el och minskat koldioxidavtryck

Speed Groups logistikanläggning i Viared utanför Borås, Sverige

Utmaningen:

Kunden, som erbjuder flexibla lösningar för komplexa logistikutmaningar, har antagit ett mål om att ha en koldioxidneutral verksamhet senast år 2025. Att installera en solelanläggning på en av deras fastigheter som de hyr, är ett sätt att nå målet. Precis som många lagerbyggnader, så hade även den här snäva viktkrav för tillkommande installationer på taket.
 

Lösningen:

Vår lokala Premium Partner kunde hjälpa kunden att utforma en långsiktig och anpassad lösning på anläggningen. Genom att välja monteringssystemet IBC AeroFiX EW så kunde mängden ballast minskas väsentligt för att inte vikten skulle bli ett problem för takets bärighet. Eftersom kunden valde såväl IBC-paneler som IBC-montagesystem kunde vi samtidigt erbjuda vår 15 åriga kombinationsgaranti för hela systemet.

 

Resultatet:

 • Installerad effekt: 5 MW
 • Årlig energiproduktion: cirka 4 GWh
 • Yta som täcks av solceller: 60 000 m2

Självförsörjande på el

Vyeboom, jordbruk i Västra Kapprovinsen, Sydafrika

Utmaningen:

Kunden ville se en lösning som minskade påverkan av prisförändringar på elnätet. Genom att analysera förbrukningsmönstret konstaterade vi att det gick att göra en stor besparing genom egenförbrukad solel. En utmaning i just det här fallet var att det lokala elbolaget köpte överskottselen, något som man annars eftersträvar då det bidrar till lönsamheten.
 

Lösningen:

Vår lokala Premium Partner kunde hjälpa kunden att utforma en långsiktig och anpassad lösning på anläggningen. Kunden var nöjd med den höga kvaliten på produkterna och även att det fanns den höga nivån på kunnande som krävdes för att komma fram till en helhetslösning.
 

Resultatet:

 • Anläggningskapacitet: 251 kilowatt
 • Årlig energiproduktion: cirka 400 000 kilowattimmar (utan “feed-in”)
 • Investering i anläggningen: ZAR 3,5 miljoner (drygt 2 miljoner SEK)

Lönsam grön profilering: Logistikcentrets tak producerar el för den egna verksamheten

ASKO Food Logistics, Norge

Utmaningen:

I logistikcentrets verksamhet förbrukas dagligen stora mängder el, inte minst för att hålla igång kylanläggningen som krävs för att hantera frysta och kylda varor i en obruten kylkedja. Just kylanläggningens behov samvarierar dessutom i hög grad med den tillgängliga solenergin. Livsmedelsgrossisten ASKO strävade efter ett högt satt mål: Att gå över helt till förnyelsebar el för att bli koldioxidneutral i sin verksamhet.
 

Lösningen:

En anpassad solcellsanläggning för egenförbrukning byggd med IBC SOLARs montagesystem, solceller och inverters – allt installerat på bara nio dagar.
 

Resultatet:

Med sin solcellsanläggning har ASKO lyckats positionera sig som en föregångare i fråga om solcellsanläggningar i Norge. Företaget når en extremt hög grad av egenförbrukning – hela 100%. Nu har ASKO kontroll över sina elkostnader för överskådlig framtid.
 

 • Årligt elbehov: 2,8 gigawattimmar
 • Anläggningens kapacitet: 370 kilowatt 
 • Solcellsinvestering: € 600 000

Orkansäkrad solcellsanläggning

The Grand Palladium Hotel, Jamaica

Utmaningen: The Grand Palladium Resort & Spa bedriver en mycket energikrävande hotellverksamhet i det varma klimatet på Jamaica och besvärades av ständigt ökande energikostnader, över en halv miljon Euro per år, en kostnad som i slutändan måste bäras av hotellets gäster.

Lösningen: Solcellsanläggningen på 1,6 megawatt från IBC SOLAR förser hotellet med egenproducerad el och nu är kostnaderna under kontroll för många år framåt. Solcellsanläggningen är specialanpassad för karibiska förhållande där orkansäsongen ställer särskilda krav på att tåla höga vindstyrkor (upp till klass fyra).

Resultatet: Hotellet, turistnäring och Jamaica som resmål gynnas alla i lika grad av projektet. Investeringen på knappt 2,5 miljoner euro ger en minskning av energikostnaderna på 16 miljoner euro över den förväntade livslängden på 30 år.

 • Jamaicas största anläggning för egenkonsumtion: 1,6 megawatt
 • Investering: 2,5 miljoner euro
 • Besparing över anläggningens 30-åriga livslängd: 16 miljoner euro

Parkeringsplats med laddningsmöjlighet som också försörjer huvudkontoret

IBC SOLAR, Tyskland

Utmaningen:

IBC SOLAR planerade för carports på personalparkeringen och att använda carporttaken för elproduktion. Huvudkontoret ligger alldeles intill så tanken var att den egenproducerade elen där skulle tas till vara och försörja arbetsplatsen och dataservrar.
 

Lösningen:

En solcellsanläggning för egenkonsumtion baserad på IBC SOLAR Value-Added Moduler.
 

Resultatet:

IBC SOLAR når en egenkonsumtionsgrad på över åttio procent med sitt carportsystem. Eftersom verksamheten huvudsakligen bedrivs under dygnets ljusa timmar, kommer merparten av den genererade elen verksamheten till godo. Anläggningen hjälper företaget att minska sin elkostnad avsevärt, dessutom räcker elen till att försörja laddningsstationer för elbilar.

 • Årligt energibehov: 410 000 kilowattimmar
 • Anläggningens kapacitet: 125 kilowatt
 • Internränteberäknad avkastningsnivå: 10,1 %